onderzoek
Publieke liefde als kern van de economie
Buijs, G.
Management & Organisatie, 2014
In dit artikel wordt de stelling plausibel gemaakt dat de kern van de economie te zoeken is in het menselijke vermogen tot samenwerking, dus coöperatie en co-creatie, die weer het centrum vormen van het begrip ‘liefde’/agapè. Hoewel deze opvatting waarin liefde de kern vormt van de economie, momenteel binnen de economische wetenschap geen gemeengoed is, ligt ze wel ten grondslag aan het werk van de ‘vader van de economische wetenschap’, Adam Smith. Betoogd wordt dat zijn beroemde uitspraak over het primaat van het eigenbelang binnen de economie (en vandaaruit ook binnen de economische wetenschap) berust op een interpretatiefout. De markt is voor hem juist de plaats waar gedeeld belang tot stand komt. Naast Smiths analyse van de markt wordt in dit artikel ook het onderscheid mens-dier ingezet om zicht te krijgen op het eigen karakter van de menselijke economie. Op deze basis kan ook een kritische maatstaf ontwikkeld worden om economische praktijken als ‘economisch deugdelijk’ of juist ‘economischondeugdelijk’ te diagnosticeren. Hoewel de opvatting over samenwerking als de kern van de economie in feite een empirische claim behelst, wordt in dit artikel (nog) geen poging gedaan deze ook empirisch te corrobereren. Vandaar dat het voorshands om een ‘plausibel interpretatievoorstel’ gaat.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties